Om föreningen

Hjärtligt välkommen till området Södernäs i Värmdö kommun. Området administreras av oss själva via en samfällighetsförening, Södernäs Vägförening. Vårt område består av 92 bebyggda tomter, 3 km vägar, skogs- och grönområden på ca 40 hektar och en egen strand med bryggor och båtplatser. I anslutning till stranden har vi en fotbollsplan, grillplats och gräsplan. Dessutom har vi en gemensam borrad brunn med pumpanläggning och rörledningar för vattendistribution.

 

MEDLEMSKAP

Medlem i samfällighetsföreningen blir man automatiskt som ägare till en av fastigheterna i området. Alla medlemmar betalar en årlig avgift till föreningen. Dess storlek baseras på om fastigheten används för permanentboende eller fritidsboende.

 

FÖRENINGENS ORGANISATION

Södernäs Vägförening är en samfällighetsförening som förvaltar tre gemensamhetsanläggningar: Vägar och allmänningar, Dricksvattenanläggning samt Båtbryggor.

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som behövs för att fastigheterna skall kunna fungera långsiktigt. Det kan vara t ex vägar, vatten- och avloppsanläggningar, lekplatser, sophus, garage, parkeringsplatser, bad- och båtplatser eller bredbandskablar. Det är Lantmäteriet som bildar gemensamhetsanläggningen med stöd av anläggningslagen.

En samfällighetsförening är en juridisk person vars syfte är att förvalta en gemensamhetsanläggning. Medlemmarna i samfällighetsföreningen utgörs av ägarna till de deltagande fastigheterna.

 

Stadgar

Stadgarna utgör ett regelverk som bland annat klarlägger föreningens uppgift, vad styrelsen har att hålla sig till och hur föreningsstämman skall gå till. Ändring av stadgarna kan bara ske vid en föreningsstämma.

Här finns föreningens stadgar.

 

Föreningsstämma

Stämman är föreningens beslutande organ. Det är vid stämman som den enskilda medlemmen har rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter. Normalt hålls stämma en gång per år men extrastämma kan anordnas om särskilt behov uppstår. Protokoll skall föras över de beslut som fattas på stämman.

Stämmoprotokoll

Protokoll från den senaste årsstämman brukar sättas upp på våra tre anslagstavlor. Här till vänster finns PDF-kopior av stämmoprotokollen för nedladdning.

 

Styrelse

Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att  se till att anläggningarna förvaltas enligt anläggningsbeslutet samt att för övrigt följa stadgar och stämmobeslut. Bland styrelsens uppgifter ingår att se till att föreningsstämma kommer till stånd.

 

Finansiering

För att bekosta byggande, underhåll och förnyelse av de anläggningar som föreningen förvaltar kan föreningen genomföra uttaxering från medlemmarna, bygga upp fonder eller uppta lån. För att skydda sig mot vissa slag av skador kan föreningen teckna försäkringar.