GA:1: Vägar och grönområde

Den första av våra tre gemensamhetsanläggningar består av föreningens mark (fastigheten Södernäs 1:35) och våra vägar på sammanlagt ca 3 km. Grönområdet inkluderar - förutom skog - grusade gångstigar och en strand med badplats, lekredskap, badbryggor och fotbollsplan.

 

Städdagar

För att ta hand om grönområdet har vi varje år ca 4 st städdagar - 2-3 på våren och 1-2 på hösten - då vi under en förmiddag tillsammans rensar upp och pysslar om vårt område i goda grannars lag. Efteråt bjuder föreningen på lunch eller gofika på stranden om vädret tillåter. De medlemmar som är med på en städdag får dessutom 200 kr rabatt (max 600 kr/år och fastighet) på nästa årsavgift som tack för att de bidrar till att hålla ned våra kostnader för underhåll och därmed våra årsavgifter!

STÄDDAGAR 2019

Årets städdagar: Sön 5/5, sön 2/6, sön 25/8 och sön 6/10.

Vi samlas alltid kl 9.30 vid infartens brevlådeställ och är färdiga ca 12.30.

 

Skogen

Alla våra grönområden är detaljplanerat område. Detta innebär att det är förbjudet att utan bygglov fälla träd på våra allmänningar - trots att det är föreningens mark. Bygglov kan sökas hos kommunen.

Däremot är det tillåtet att ta vindfällen och att röja sly, utom på området nedanför Solövägen 27-31 där vi varit tvungna att nyplantera. Kommunen har uttryckligen förbjudit slyröjning på detta område. Som sly räknas växtlighet med en diameter på max 10 centimeter en meter ovan mark (Enligt besked från kommunen).

Överträdelse innebär att kommunen utfärdar vite/byggsanktionsavgift som kan uppgå till 11 000 kr per träd eller mer plus föreläggande om återplantering. Vidare gäller strandskyddslagen inom ett avstånd på 100 meter fågelvägen från vattenbrynet. Om man önskar röja sly på föreningens mark måste man först kontakta styrelsens kontaktperson för skogsfrågor.

Styrelsen arbetar oförtrutet med att bearbeta Värmdö kommun för att få igenom en skogsvårdsplan för vårt område, så att vi ska kunna sköta avverkning och gallring utan att behöva ansöka om tillstånd för vartenda träd. Men det går trögt. Tjänstemännen hänvisar till de paragrafer som de har att rätta sig efter.

OBS: INGEN trädfällning utanför tomtgränsen är tillåten utan skriftligt medgivande från styrelsen!

 

Stranden

Vid Sandviken finns vår egen badstrand som sommartid kan vara mycket välbesökt, även av personer som inte bor i området. Förutom badstrand så finns det gräsytor, fotbollsplan, gungor, klätterställning, grillplats och en storbrygga som man gärna får nyttja. Soptunna för stranden finns på gräsplanen, vid stigen som leder upp till vändplanen på Havsviksvägen. Om du har frågor som gäller stranden kan du vända dig till styrelsens kontaktperson för strandområdet.

 

Vägarna

FARTGRÄNS: 30!

Hastighetsbegränsning gäller inom hela vårt område med 30 km/h. Det förväntas att denna gräns respekteras av alla. Det finns många barn, hundar, katter och andra vilda och tama djur som rör sig på våra vägar, helt utan trafikvett! Parkeringsförbud råder över hela vägnätet. Detta gäller även mötesplatser och vändplaner.

 

VÄGRENAR OCH DIKEN

Vägrenarna klipps varje sommar någon gång under juli-augusti. Vi är tacksamma om fastighetsägaren krattar undan eventuella högar i dikena utmed tomtgränsen efteråt. Fastighetsägaren ska själv utföra slyrensning i dikena och kratta av dikesbottnar som gränsar till den egna tomten. Fastighetsägaren ansvarar dessutom för att dikestrumman till den egna fastigheten fungerar. Dimensionen på denna skall vara minst 9 tum (ca 23 cm). Den bör rensas minst en gång per år.

RÄTT TILL SIKTRÖJNING

Föreningen har rätt att hugga bort eller kvista träd, buskar mm inom ett avstånd på två meter från vägområdets kant. Vägområdet utgörs i princip av vägen inkl diken. Se vägverkets bild: Vägområde

 

BEGRÄNSAD HÖJD PÅ STAKET MM I KORSNINGAR

Om du har en fastighet belägen där vägarna korsas får häckar, staket eller andra saker som skymmer sikten inte vara högre än 80 cm över vägbanan.

 

ONORMALT VÄGSLITAGE

Om en fastighetsägare belastar vägen mer än genomsnittligt kan fastighetens ägare bli skyldig att ersätta föreningen för det ökade slitaget.

 

ANGÅENDE TUNGA TRANSPORTER

Våra vägar är belagda med s.k. oljegrus. Denna typ av beläggning är extra känslig under sommartid då den "blöder". Vänligen undvik tunga transporter denna årstid.

Om du har frågor som gäller våra vägar, kontakta Ronnie Bergmark, styrelseledamot och ansvarig för våra vägar.